Spacious View:香港樓價出現下跌趨勢?!

身為土身土長嘅香港人,相信大家對現時嘅樓價感到不滿。一路睇住佢升,到底幾時先跌呢?等Spacious話你知啦!根據我地嘅數據顯示,上個月香港某啲地區嘅租金跌緊。想知邊幾個地區?繼續睇落去啦!

fotan11

清水灣,西貢同火炭嘅租金跌緊

呢幾嘅個地區咁多豪宅,我地見到下跌嘅趨勢都覺得好奇怪。係咪啲外國人比唔起租金搬走呢?定係國際學校學費太貴?火炭,西貢同清水灣都有國際學校,例如沙田學院,基督教國際學校同清水灣小學。

midlevels11

半山,西灣河同鰂魚涌租金升緊

半山租金上升唔奇啦,但西灣河同鰂魚涌租金都比較穩定,點解會升呢?香港人應該唔會無端端搬去呢啲地區,有可能係啲外國人住中上環地區住得悶,所以諗住搬去少人嘅港島區。西灣河同鰂魚涌租金比中上環平,又可以享用更大嘅居住空間,相信鬼佬好鐘意住呢啲地區。

想自己睇返數據?即管瀏覽Spacious網站,選擇「租屋」同「一月每平方呎價格變化」,就可以睇到邊啲地區租金有升有跌!唔夠錢買樓?不如「租住先」啦!

 

spacious logo
Website: http://www.spacious.hk/zh-tw
Blog: http://www.spacious.hk/zh-tw/blog
Facebook: https://www.facebook.com/spacioushome

以上提供資訊僅供參考,不應視為任何投資之建議或邀請,投資涉及風險,應先考慮個人因素,如有疑問請諮詢專業意見。
%d bloggers like this: